കക്കാട്ട്

കക്കാട്ട്


പുരസ്കാരം

Posted: 09 Feb 2016 09:02 AM PST

2015-16വര്‍ഷത്തെ
മികച്ച ശാസ്ത്രക്ലബ്ബ്, ഗണിതശാസ്ത്രക്ലബ്ബ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഉപജില്ലാതല പുരസ്കാരം കക്കാട്ട് സ്കൂളിന്.
ഗണിത-ശാസ്ത്ര മേളകളിലെ പ്രകടനം കണക്കിലെടുത്താണ് 
                                                      പുരസ്കാരം .

.

നക്ഷത്രപാഠം

Posted: 09 Feb 2016 08:44 AM PST

ആറാം തരത്തിലെ കുട്ടികള്‍ക്കായി നക്ഷത്ര പഠന ശിബിരം നടത്തി. കുട്ടികള്‍ക്കൊപ്പം രക്ഷിതാക്കളും പങ്കെടുത്തു. ജോയിസ് ജോര്‍ജ്ജ് ക്ലാസ് നയിച്ചു. വീഡിയോ ചിത്രം കാട്ടിക്കൊണ്ടാണ് ക്ലാസ് തുടങ്ങിയത്‌. തുടര്‍ന്ന് സ്കൂള്‍ മൈതാനത്തുവെച്ച് നക്ഷത്രനിരീക്ഷണം നടത്തി.

Gupshosdurgkadappuram

Gupshosdurgkadappuram


BPO VISIT THE SCHOOL ON 09-02-2016

Posted: 08 Feb 2016 11:54 PM PST


Previous Page Next Page Home